Osobné údaje

Domov / Osobné údaje

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa sú:

Názov: Svet možností, s. r. o.
Sídlo: Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava


Tel. +421 907 707 901, e-mail: kontakt@svetmoznosti.sk

 

Účely spracúvania osobných a právne základy:

Naša obchodná činnosť je zameraná na poskytovanie služieb.  Sú situácie, kedy údaje spracúvame v rámci nášho oprávneného záujmu, alebo na základe súhlasu. Spracúvame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie a naplnenie účelu.

 

Účelom spracúvania sú predovšetkým:

 • Informovanie o produktoch a službách v rámci marketingu.
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovnej evidencie.
 • Obhajoba našich právnych nárokov.
 • Vybavovanie reklamácií a sťažností.

 

Právnym základom pre pracúvanie osobných údajov sú :

 • Plnenie zmluvy, alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy.  To v prípade, že využívate naše produkty a služby, alebo s vami komunikujeme a rokujeme o ich využívaní. Spracúvame iba Vaše kontaktné údaje, nevyhnutné pre uzatvorenie a naplnenie zmluvy.
 • Oprávnený záujem, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ. Naším záujmom je informovať vás o novinkách, ktoré sa týkajú našich služieb.
 • Plnenie zákonných povinností. A to v prípadoch, kedy nám spracúvanie vašich osobných údajov prikazujú niektoré z platných zákonov.
 • Súhlas ako dotknutej osoby.  Ak nám svoj súhlas udelíte, aby sme mohli vaše údaje spracúvať na marketingové účely. Predovšetkým informovanie o ponuku našich produktov a služieb. Vami poskytnutý súhlas je dobrovoľný, a je nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli tieto informácie zasielať. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvajúí naši zamestnanci, ktorí sú poučení a zaviazaní mlčanlivosťou. Vedia, že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností. Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú: 

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Marketingové a personálne agentúry

Doba uschovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak, aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania. Tá môže byť:

 • V prípade plnenia zmluvy po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. Zväčša to môže byť doba 2 až 5 rokov, podľa typu výrobku, alebo charakteru poskytnutej služby.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade väčšiny zákonov  (napríklad zákona účtovníctve, zákona o DPH a pod.) to môže byť doba 10 rokov.
 • V prípade nášho oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte.

 

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa Vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité. 

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Pre informácie nás môžete kontaktovať telefonicky +421 907 707 901, či e-mailom na adrese kontakt@svetmoznosti.sk.

 

 

 • Aktuálne informácie pozrite na facebooku